Opoziv ugovora i povratak proizvoda

Kako je predmet trgovine prehrambeni proizvod s ograničenim rokom trajanja, kupac može odustati od ugovora samo kod prijema robe, ako isporučena roba ne odgovara kakvoći naručenog proizvoda. Bez obzira na opravdanost prigovora je Kupac dužan održavati adekvatnu skrb o robi do završetka žalbenog postupka. Ako nalog ne odgovara količini robe, načinom da je Prodavač isporučio veću količinu robe, Prodavač je dužan odmah urediti isporuku na potrebnu količinu i odmah popraviti račun, odnosno otpremnicu i fakturu. Dopuštena razlika težine, s obzirom na specifičnosti prehrambenog proizvoda, je određena na 10%. Ako je, naprotiv, dostavljena količina manja od dopuštene težinske razlike, Prodavač je bez odlaganja dužan dopuniti narudžbu bez ikakvih naknada ili drugih uvjeta.

U slučaju da je Prodavač priznao tužbeni zahtjev Kupca kao opravdan, Prodavač je dužan, najkasnije u roku od 14 dana, izvršiti povrat odgovarajućeg iznosa Kupcu, i to u dogovoru s Kupcem, ili bankovnim transferom na račun kupca. U slučaju da je Prodavač ispostavio Kupcu račun, izdat će za neispravan proizvod prigovor (reklamaciju). Prodavač nije dužan vratiti, niti kod valjanog opoziva ugovora, troškove Kupcu, koji su Kupcu nastali u svezi s naručivanjem robe, niti za bilo kakvu štetu, koja je nastala Kupcu, zbog nedovoljno kvalitativne ili kvantitativne obrade narudžbe.

Ako Kupac ne ispuni neku od obveza navedenih u ovim općim trgovinskim uvjetima, opoziv ugovora nije valjan i učinkovit i Prodavač nije dužan vratiti Kupcu nabavnu cijenu a ujedno ima pravo na naknadu troškova povezanih sa slanjem robe natrag Kupcu.

Obrazac – Opoziv ugovora i povratak proizvoda